Rada Szkoły 2017/2018

Szanowni Państwo, Szanowne Grono Pedagogiczne,


chcemy Państwa poinformować o tym do czego służy Rada Szkoły oraz przynieść nowe informacje o naszej działalności i zachęcić Państwa do współpracy.

Rada Szkoły jest organem, który na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty § 167 i 168, ustanowia każda szkoła podstawowa, szkoła średnia i szkoła wyższa.
Rada Szkoły składa się z przedstawicieli rodziców, grona pedagogicznego oraz zarządców.
Przedstawiciele rodziców i pedagogów wybierani, a zarządcy mianowani.
W naszej placówce Rada Szkoły składa się z dziewięciu członków.


Rada Szkoły na podstawie przepisów prawnych RC ma dany zakres, w którym powinna działać. Głównym celem jest umożliwienie rodzicom, pedagogom i zastępcą zarządcówaktywnie uczestniczyć w działalności i zarządzaniu szkoły. Oprócz corocznie omawianych dokumentów typu raport roczny, budżet szkoły, ma możliwość głosowania nad zmianami w regulaminie szkoły, programami nauczaniu itp.
Do ważnych kompetencji Rady Szkoły należy, podawaniewniosków dyrektorowi szkoły, zarządcom oraz innymorganom, które z tym związane.
Życzymy sobie, aby naszym zadaniem nie były tylko skargialbo głosowania w sprawie oficjalnych dokumentów, ale głownie chcemy współpracować ze szkołą na codzień i pozytywnie wpływać na długotrwały rozwój szkoły.


Pragniemy Państwa poprosić o współpracę w formie pomysłów, które poprawią działalność szkoły i na które może Rada Szkoły wpłynąć pozytywnie. Oczywiście rozpatrywanebędę również wszelkie skargi związanezarządzaniemszkoły.

Prosimy o kontakt: radaszkoly.gnojnik@seznam.cz


Pomysły można również przekazać osobiście któremukolwiekczłonkowi Rady Szkoły albo poprosić o możliwość aktywnego udziału w ramach spotkań rady (jako gość). Jednym z celów Rady Szkoły jest większe zaangażowanie rodziców do aktywnego życia szkoły oraz współpraca z Macierzą Szkolną.
Szkoła jest ważnym partnerem, który mocno wpływa na rozwój i wykształcenie oraz wychowanie naszych dzieci. Masilne i słabe strony, swoje granice, tak samo jak każdy z nasPraca szkoły jest też ograniczona przepisami prawnymi,
Zapraszamy do współpracy.

Członkowie Rady Szkoły

za grono pedagogiczne:

Mgr. Monika Benešová, Mgr. Zdenka Walachová, Zuzana Chodurová

za zarządców:

Petr Caletka, Bohuslav Kudláček, Karel Vitásek

za rodziców:

Ing. Marian Bolek – zastępca przewodniczącego Rady Szkoły, Ing. Dagmar Kluzová – protokolant

Ing. Zbyšek Pieter przewodniczący Rady Szkoły

Zbyšek Pieter
przewodniczący Rady Szkoły

Vážení rodiče, vážení pedagogové,

vítáme vás na části stránek věnovaných činnosti školské rady naší školy. Rádi bychom vás tímto způsobem informovali o tom, k čemu je školská rada na naší škole zřízena, přinášeli aktuální informace o naší činnosti a tak bychom vás rádi vyzvali ke spolupráci.

Školská rada je orgán, který na základě školského zákona, konkrétně § 167 a 168, zřizuje povinně každá základní, střední a vyšší odborná škola. Rada se skládá ze zástupců rodičů, pedagogů a zřizovatele. Zástupci rodičů a pedagogů jsou voleni, zástupci zřizovatele pak jmenováni. Na naší škole je rada devítičlenná.

Školská rada má zákonem stanovené oblasti, kterými se je povinna zabývat. Hlavním smyslem činnosti je umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se aktivně na správě školy. Mimo každoročního projednávání výroční zprávy, rozpočtu školy, schvalování případných změn školního řádu apod. je jednou z nejdůležitějších kompetencí školské rady podávání podnětů řediteli školy, zřizovateli, případně dalším souvisejícím orgánům.

Rádi bychom, aby naší prací nebylo jen připomínkování a schvalování oficiálních dokumentů, ale v rámci našich pravomocí chceme spolupracovat se školou při jejím každodenním fungování a také pozitivně ovlivňovat dlouhodobý rozvoj školy.

Chtěli bychom Vás tímto požádat o spolupráci, např. formou nápadů, podnětů či připomínek vedoucích ke zlepšení práce školy, kterými by se školská rada mohla zabývat, případně předat dál, ať už pedagogům nebo zřizovateli. Pro tento účel je zřízena emailová adresa

radaszkoly.gnojnik@seznam.cz

Podněty je také možné po dohodě projednat osobně s kterýmkoli členem školské rady, popřípadě požádat o účast na zasedání jako host.

Jedním z cílů nové školské rady je také aktivnější zapojení rodičů a spolupráce se SRPŠ Přivítali bychom návrhy a pomoc dalších aktivních rodičů v této oblasti.

Škola je velmi významným partnerem, který se podílí na rozvoji vzdělání a výchovy našich dětí. Má své silné i slabé stránky, svá omezení, funguje v určitých daných mantinelech zákona a podmínkách jako každý z nás.

Pojďme přispět k jejímu dalšímu rozvoji svým aktivním přístupem.

Zbyšek Pieter předseda Školské rady


Kompetence školské rady (podle §168 školského zákona)

1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, k jeho realizaci a k jeho případným změnám
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
3. schvaluje školní řád
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství i dalším orgánům státní správy.
9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové Školské rady

za pedagogický sbor:

Mgr. Monika Benešová, Mgr. Zdenka Walachová, Zuzana Chodurová

za zřizovatele:

Petr Caletka, Bohuslav Kudláček, Karel Vitásek

za rodiče:

Ing. Marian Bolek – místopředsedkyně Školské rady, Ing. Dagmar Kluzová – zapisovatel

Ing. Zbyšek Pieter – předseda Školské rady

email. radaszkoly.gnojnik@seznam.cz

Podle školského zákona č.561/2004sb.a na základě voleb ze dne 16. listopadu 2017 do Školské rady Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Jana Kubiszev Hnojníku, příspěvková organizace byla zřízená Rada školy. Volby proběhly v souladu s ustanovením volebního řádu bez jakýchkoliv nesrovnalosti. Členové rady z řad rodičů jsou voleni na dobu určitou od roku 2017 – 2020 s účinností ode dne 16. 11. 2017

 

Zápis o provedení voleb do školské rady Základní školy a mateřské školy s pol.jaz. vyuč. Jana Kubisze na období 2017-2020

Základní školy a mateřské školy s pol.jaz. vyuč. Jana Kubisze ,

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza

Hnojník

příspěvková organizace

na období 2017-2020

Datum a místo konání voleb:  16.listopadu 2017, Hnojník 6, 73953 Hnojník

 

Návrhy kandidátů oprávněných osob v abecedním pořadí:

Bednarz        Noemi
Bolek             Marian
Ćmiel             Daniel
Holesz           Stanislav
Jochymek     Richard
Jochymek     Gabina
Kluz                Dagmar
Krzywoň        Urszula
Krzywoň        Seweryn
Lipowski        Roman
Petrovská      Eva
Pieter             Zbyszek
Pieter             Jolanta
Rylko              Zuzanna
Topiarz           Barbara
Wojtyla          Tomáš

 

Návrh kandidátů z řad pedagogických pracovníků v abecedním pořadí:

Beneš            Monika
Bolek           Sabina
Chodura     Zuzanna
Klus             Adam
Kowalczyk   Olga
Wałach       Zdenka
Zagóra         Janina

Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob je 115  a z řad pedagogů  je 17. Voleb se zúčastnilo z řad oprávněných voličů 101 tj. 87,83% a z řad pedagogických pracovníků 17 tj. 100% zúčastněných.

Počet odevzdaných hlasovacích lístků u oprávněných voličů 101, platných 101, neplatných 0. Počet odevzdaných volebních lístků pedagogických 17, platných 17, neplatných 0.

Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:

Pieter Zbyszek  Ing.

Bolek Marian Ing.

Kluz Dagmar Ing.

Náhradnici: 1. Petrovská Ewa

2. Holesz Stanislav Mudr.

Zvolení členové školské rady z řad pedagogických pracovníků:

Beneš Monika Mgr.

Chodura Zuzanna

Wałach Zdenka Mgr.

Náhradníci:

Zagóra Janina

Kowalczyk Olga

 

Volby proběhly v souladu s ustanovením volebního řádu bez jakýchkoliv nesrovnalosti.

Uroczystości w Ligotce Kameralnej

Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Jana Kubisza oraz Zbór Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Ligotce Kameralnej zorganizowała 7 maja 2018 r. obchody jubileuszu 170.urodzin patrona szkoły.

 

 

Wspomnienie Jana Kubisza

Po raz pierwszy miały one charakter kościelny, po raz pierwszy spojrzano na autora „Pamiętnika starego nauczyciela” przez pryzmat jego religijności i zaangażowania kościelnego. Po nabożeństwie, które prowadził miejscowy proboszcz ks. Bolesław Firla a kazanie głosił biskup SCEAV, ks. Tomasz Tyrlik, odbyło się seminarium w salce zborowej.

Wykładami usłużyli:
Dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, prawnuczka Jana Kubisza – „ Duchowość Poety spod Goduli”.
Ks.dr Stanisław Piętak – „ Jan Kubisz – działacz kościelny”.
Dr Stanisław Gawlik – „Jana Kubisza droga do patriotyzmu”.
Dr Józef Szymeczek – „Tło epoki pieśni ‘Płyniesz, Olzo, po dolinie’”.

W tym czasie młodzież szkolna, która wcześniej upiększyła występami część kościelną spotkania, wzięła udział w pikniku poetyckim w ogrodzie domu Jana Kubisza w Gnojniku.

Nad całością jubileuszowych obchodów czuwał dyrektor szkoły w Gnojniku, mgr Tadeusz Grycz.

Uroczystość zgromadziła część rodziny Poety, działaczy polskich w Republice Czeskiej, tych, którym leży na sercu budowanie w młodym pokoleniu duchowych fundamentów oraz zainteresowaną tematem delegację Diakonatu Eben-Ezer z Dzięgielowa: s. Lidię Gottschalk, dk. Helenę Gajdacz, poetkę, Bognę Zakolską.
tekst: dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk

 

Źródło: http://luteranie.pl/nowosci/wspomnienie_jana_kubisza,5475.html

OPOWIEDZĄ O KUBISZU, JAKIEGO NIE ZNAMY

24 stycznia minęła 170 rocznica urodzin Jana Kubisza, nauczyciela, poety, twórcy pieśni „Płyniesz Olzo”. Polska Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Gnojniku wraz z tamtejszą Macierzą Szkolną oraz Zborem Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Ligotce Kameralnej zapraszają na uroczyste obchody tego jubileuszu. Odbędą się 7 maja.

– To będzie duże wydarzenie, choć trzeba zaznaczyć, że 170 rocznicę urodzin Jana Kubisza świętujemy przez cały rok, a jubileuszowe obchody będziemy kontynuować także w przyszłym roku, ponieważ minie wówczas dziewięćdziesiąt lat od śmierci patrona naszej szkoły – mówi Tadeusz Grycz, dyrektor Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gnojniku. Majowy termin rocznicowych obchodów pojawił się trochę przypadkowo. – Po prostu rocznica śmierci Kubisza wypada przed końcem pierwszego półrocza, a to dla każdej szkoły niezręczny termin. Dodatkowo odbywają się wówczas bale karnawałowe, po namyśle postanowiliśmy więc, że dużą imprezę zorganizujemy między majowymi świętami, gdy część szkół ma dyrektorskie wolne – stwierdza.

Obchody jubileuszu rozpoczną się w Ligotce Kameralnej 7 maja o godz. 9.00 uroczystym nabożeństwem w kościele ewangelickim. Godzinę później w sali zborowej rozpocznie się seminarium na temat działalności Kubisza jako nauczyciela, poety, społecznika, prezbitera i polskiego patrioty. Organizatorzy konferencji wystosowali zaproszenie do konsula generalnego RP w Ostrawie, liczą też na liczny udział przedstawicieli PZKO, Macierzy Szkolnej oraz innych organizacji skupionych w ramach Kongresu Polaków w RC. – Wszystkich gorąco zapraszamy, chcemy bowiem tym razem pokazać postać Kubisza w troszkę innym świetle niż zazwyczaj. Powszechnie wiadomo, że był on nauczycielem, społecznikiem, poetą czy aktorem, mało natomiast wiemy o jego działalności kościelnej jako prezbitera. Obszerny wykład na ten temat wygłosi jego prawnuczka Aleksandra Błahut-Kowalczyk – mówi Grycz.

Dr Józef Szymeczek z Uniwersytetu Ostrawskiego i zarazem wiceprezes Kongresu Polaków w RC będzie z kolei analizował twórczość Kubisza. Organizatorzy seminarium liczą również na udział historyka, Stanisława Zahradnika. – Rozmawiałem z nim i ucieszył się z zaproszenia. Zadeklarował, że jeśli tylko zdrowie i siły mu pozwolą, przyjedzie z wielką ochotą. Natomiast jeśli jego przyjazd okaże się niemożliwy, przekaże nam swoje materiały, ponieważ efektem konferencji ma być okolicznościowa broszura podobna do publikacji, jaka ukazała się na 150-lecie urodzin Kubisza. Będzie ona zawierać sporo informacji na temat patrona naszej szkoły, jakie do tej pory nie były nigdzie publikowane – stwierdza Grycz.

W czasie, gdy dorośli miłośnicy i znawcy historii Śląska Cieszyńskiego będą w sali zborowej słuchać naukowych wykładów, gnojniccy uczniowie spotkają się w Domu PZKO w Ligotce Kameralnej z działaczami tamtejszego obwodu PZKO. O godz. 11.30 w ogrodzie domu Jana Kubisza rozpocznie się również piknik poetycki z Ewą Furtek.

– W jego trakcie młodzież zapozna się z niektórymi pamiątkami po Kubiszu, natomiast nie zwiedzimy samego domu, ponieważ akurat trwa w nim remont – mówi Grycz, dodając, że w tym samym czasie uczniowie klas pierwszego stopnia wraz z przedszkolakami będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez śląskich animatorów, którzy przyjadą do Gnojnika z Rybnika. 

 

 

 

http://glos.live/Kultura/detail/Opowiedza_o_Kubiszu_jakiego_nie_znamy/0