Archiwa kategorii: Dokumenty

PROPOZYCJA ZESZYTÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019_PRAWO DO ZMIANY ZASTRZEŻONE

PROPOZYCJA ZESZYTÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019_PRAWO DO ZMIANY ZASTRZEŻONE

ZESZYTY DLA KLASY II – IX rok szkolny 2018/2019

Zeszyty:

Klasa II

512 ……… 10 szt.

513 ……… 3 szt.

520 ……… 1 szt.

624 ……… 1 szt.

3 okładki do wpinania kart (rychlovazač) do WM , JČ, pisanie

kolorowe kartki, klej (mały Herkules , klej Kores), tempery, farby wodne, kredki woskowe

przebranie do WPl ( + cerata ) i WF ( + buty sportowe do sali i na boisko)

kapcie (2 pary – świetlica i szkoła) , ręcznik

Zestaw zeszytów:

Klasa III

513 ……… 10 szt.

420 ……… 2 szt.

624 ……… 1 szt.

3 okładki do wpinania kart (rychlovazač) do WM , Noś, pisanie

kolorowe kartki, klej (mały Herkules , klej Kores), tempery, farby wodne, kredki woskowe, cyrkiel, zestaw linijek (trójkąt z „ryską“, linijka 30 cm ),nożyce przebranie do WPl ( + cerata ) i WF ( + buty sportowe do sali i na boisko)

kapcie (2 pary – świetlica i szkoła) , ręcznik

Zestaw zeszytów:

Klasa IV

523 ……… 10 szt.

520 ……… 3 szt.

524 ……… 2 szt.

624 ……… 1 szt.

okładka do wpinania kart (rychlovazač) do WM

kolorowe kartki, klej (mały Herkules , klej Kores), tempery, farby wodne, kredki woskowe, cyrkiel, zestaw linijek (trójkąt z „ryską“, linijka 30 cm ), nożyce,

suche pastele

przebranie do WPl ( + cerata ) i WF ( + buty sportowe do sali i na boisko)

kapcie (2 pary – świetlica i szkoła) , ręcznik

Zestaw zeszytów:

Klasa V

523 ……… 6 szt.

520 ……… 3 szt.

524 ……… 2 szt.

624 ……… 1 szt.

okładka do wpinania kart (rychlovazač) do WM

kolorowe kartki, klej (mały Herkules , klej Kores), tempery, farby wodne, kredki woskowe, cyrkiel, zestaw linijek (trójkąt z „ryską“, linijka 30 cm ),nożyce,

suche pastele

przebranie do WPl ( + cerata ) i WF ( + buty sportowe do sali i na boisko)

kapcie (2 pary – świetlica i szkoła) , ręcznik

Klasa 6

Zestaw zeszytów:

540…….. 4 szt.

544…….. 4 szt.

524…….. 3 szt.

564……… 1 szt.

644……… 1 szt.

Gruby w kratkę A-5

Klasa 7

Zestaw zeszytów:

540…….. 4 szt.

524………. 5 szt.

544……….. 4 szt.

Klasa 8

Zestaw zeszytów:

540……… 4 szt.

544………. 4 szt.

524……….. 2 szt.

Gruby w kratkę A-4

Cienki w kratkę A-5

Klasa 9

Zestaw zeszytów:

540…………. 4 szt.

544…………. 4 szt.

524…………… 4 szt.

Gruby w kratkę A-4

Cienki w kratkę A-5

Rada Szkoły 2017/2018

Szanowni Państwo, Szanowne Grono Pedagogiczne,


chcemy Państwa poinformować o tym do czego służy Rada Szkoły oraz przynieść nowe informacje o naszej działalności i zachęcić Państwa do współpracy.

Rada Szkoły jest organem, który na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty § 167 i 168, ustanowia każda szkoła podstawowa, szkoła średnia i szkoła wyższa.
Rada Szkoły składa się z przedstawicieli rodziców, grona pedagogicznego oraz zarządców.
Przedstawiciele rodziców i pedagogów wybierani, a zarządcy mianowani.
W naszej placówce Rada Szkoły składa się z dziewięciu członków.


Rada Szkoły na podstawie przepisów prawnych RC ma dany zakres, w którym powinna działać. Głównym celem jest umożliwienie rodzicom, pedagogom i zastępcą zarządcówaktywnie uczestniczyć w działalności i zarządzaniu szkoły. Oprócz corocznie omawianych dokumentów typu raport roczny, budżet szkoły, ma możliwość głosowania nad zmianami w regulaminie szkoły, programami nauczaniu itp.
Do ważnych kompetencji Rady Szkoły należy, podawaniewniosków dyrektorowi szkoły, zarządcom oraz innymorganom, które z tym związane.
Życzymy sobie, aby naszym zadaniem nie były tylko skargialbo głosowania w sprawie oficjalnych dokumentów, ale głownie chcemy współpracować ze szkołą na codzień i pozytywnie wpływać na długotrwały rozwój szkoły.


Pragniemy Państwa poprosić o współpracę w formie pomysłów, które poprawią działalność szkoły i na które może Rada Szkoły wpłynąć pozytywnie. Oczywiście rozpatrywanebędę również wszelkie skargi związanezarządzaniemszkoły.

Prosimy o kontakt: radaszkoly.gnojnik@seznam.cz


Pomysły można również przekazać osobiście któremukolwiekczłonkowi Rady Szkoły albo poprosić o możliwość aktywnego udziału w ramach spotkań rady (jako gość). Jednym z celów Rady Szkoły jest większe zaangażowanie rodziców do aktywnego życia szkoły oraz współpraca z Macierzą Szkolną.
Szkoła jest ważnym partnerem, który mocno wpływa na rozwój i wykształcenie oraz wychowanie naszych dzieci. Masilne i słabe strony, swoje granice, tak samo jak każdy z nasPraca szkoły jest też ograniczona przepisami prawnymi,
Zapraszamy do współpracy.

Członkowie Rady Szkoły

za grono pedagogiczne:

Mgr. Monika Benešová, Mgr. Zdenka Walachová, Zuzana Chodurová

za zarządców:

Petr Caletka, Bohuslav Kudláček, Karel Vitásek

za rodziców:

Ing. Marian Bolek – zastępca przewodniczącego Rady Szkoły, Ing. Dagmar Kluzová – protokolant

Ing. Zbyšek Pieter przewodniczący Rady Szkoły

Zbyšek Pieter
przewodniczący Rady Szkoły

Vážení rodiče, vážení pedagogové,

vítáme vás na části stránek věnovaných činnosti školské rady naší školy. Rádi bychom vás tímto způsobem informovali o tom, k čemu je školská rada na naší škole zřízena, přinášeli aktuální informace o naší činnosti a tak bychom vás rádi vyzvali ke spolupráci.

Školská rada je orgán, který na základě školského zákona, konkrétně § 167 a 168, zřizuje povinně každá základní, střední a vyšší odborná škola. Rada se skládá ze zástupců rodičů, pedagogů a zřizovatele. Zástupci rodičů a pedagogů jsou voleni, zástupci zřizovatele pak jmenováni. Na naší škole je rada devítičlenná.

Školská rada má zákonem stanovené oblasti, kterými se je povinna zabývat. Hlavním smyslem činnosti je umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se aktivně na správě školy. Mimo každoročního projednávání výroční zprávy, rozpočtu školy, schvalování případných změn školního řádu apod. je jednou z nejdůležitějších kompetencí školské rady podávání podnětů řediteli školy, zřizovateli, případně dalším souvisejícím orgánům.

Rádi bychom, aby naší prací nebylo jen připomínkování a schvalování oficiálních dokumentů, ale v rámci našich pravomocí chceme spolupracovat se školou při jejím každodenním fungování a také pozitivně ovlivňovat dlouhodobý rozvoj školy.

Chtěli bychom Vás tímto požádat o spolupráci, např. formou nápadů, podnětů či připomínek vedoucích ke zlepšení práce školy, kterými by se školská rada mohla zabývat, případně předat dál, ať už pedagogům nebo zřizovateli. Pro tento účel je zřízena emailová adresa

radaszkoly.gnojnik@seznam.cz

Podněty je také možné po dohodě projednat osobně s kterýmkoli členem školské rady, popřípadě požádat o účast na zasedání jako host.

Jedním z cílů nové školské rady je také aktivnější zapojení rodičů a spolupráce se SRPŠ Přivítali bychom návrhy a pomoc dalších aktivních rodičů v této oblasti.

Škola je velmi významným partnerem, který se podílí na rozvoji vzdělání a výchovy našich dětí. Má své silné i slabé stránky, svá omezení, funguje v určitých daných mantinelech zákona a podmínkách jako každý z nás.

Pojďme přispět k jejímu dalšímu rozvoji svým aktivním přístupem.

Zbyšek Pieter předseda Školské rady


Kompetence školské rady (podle §168 školského zákona)

1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, k jeho realizaci a k jeho případným změnám
2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
3. schvaluje školní řád
4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství i dalším orgánům státní správy.
9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Členové Školské rady

za pedagogický sbor:

Mgr. Monika Benešová, Mgr. Zdenka Walachová, Zuzana Chodurová

za zřizovatele:

Petr Caletka, Bohuslav Kudláček, Karel Vitásek

za rodiče:

Ing. Marian Bolek – místopředsedkyně Školské rady, Ing. Dagmar Kluzová – zapisovatel

Ing. Zbyšek Pieter – předseda Školské rady

email. radaszkoly.gnojnik@seznam.cz

Podle školského zákona č.561/2004sb.a na základě voleb ze dne 16. listopadu 2017 do Školské rady Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Jana Kubiszev Hnojníku, příspěvková organizace byla zřízená Rada školy. Volby proběhly v souladu s ustanovením volebního řádu bez jakýchkoliv nesrovnalosti. Členové rady z řad rodičů jsou voleni na dobu určitou od roku 2017 – 2020 s účinností ode dne 16. 11. 2017

 

Zápis o provedení voleb do školské rady Základní školy a mateřské školy s pol.jaz. vyuč. Jana Kubisze na období 2017-2020

Základní školy a mateřské školy s pol.jaz. vyuč. Jana Kubisze ,

Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Kubisza

Hnojník

příspěvková organizace

na období 2017-2020

Datum a místo konání voleb:  16.listopadu 2017, Hnojník 6, 73953 Hnojník

 

Návrhy kandidátů oprávněných osob v abecedním pořadí:

Bednarz        Noemi
Bolek             Marian
Ćmiel             Daniel
Holesz           Stanislav
Jochymek     Richard
Jochymek     Gabina
Kluz                Dagmar
Krzywoň        Urszula
Krzywoň        Seweryn
Lipowski        Roman
Petrovská      Eva
Pieter             Zbyszek
Pieter             Jolanta
Rylko              Zuzanna
Topiarz           Barbara
Wojtyla          Tomáš

 

Návrh kandidátů z řad pedagogických pracovníků v abecedním pořadí:

Beneš            Monika
Bolek           Sabina
Chodura     Zuzanna
Klus             Adam
Kowalczyk   Olga
Wałach       Zdenka
Zagóra         Janina

Počet oprávněných voličů z řad oprávněných osob je 115  a z řad pedagogů  je 17. Voleb se zúčastnilo z řad oprávněných voličů 101 tj. 87,83% a z řad pedagogických pracovníků 17 tj. 100% zúčastněných.

Počet odevzdaných hlasovacích lístků u oprávněných voličů 101, platných 101, neplatných 0. Počet odevzdaných volebních lístků pedagogických 17, platných 17, neplatných 0.

Zvolení členové školské rady z řad oprávněných osob:

Pieter Zbyszek  Ing.

Bolek Marian Ing.

Kluz Dagmar Ing.

Náhradnici: 1. Petrovská Ewa

2. Holesz Stanislav Mudr.

Zvolení členové školské rady z řad pedagogických pracovníků:

Beneš Monika Mgr.

Chodura Zuzanna

Wałach Zdenka Mgr.

Náhradníci:

Zagóra Janina

Kowalczyk Olga

 

Volby proběhly v souladu s ustanovením volebního řádu bez jakýchkoliv nesrovnalosti.

Propozycja zeszytów na rok szkolny 2017/2018_prawo do zmiany zastrzeżone

ZESZYTY DLA KLASY II – IX rok szkolny 2017/2018

Zeszyty:
Klasa II
512 ……… 10 szt.
513 ……… 3 szt.
520 ……… 1 szt.
624 ……… 1 szt.
3 okładki do wpinania kart (rychlovazač) do WM , JČ, pisanie
kolorowe kartki, klej (mały Herkules , klej Kores), tempery, farby wodne, kredki woskowe
przebranie do WPl ( + cerata ) i WF ( + buty sportowe do sali i na boisko)
papucie (2 pary – świetlica i szkoła) , ręcznik

Zestaw zeszytów
Klasa III
513 ……… 10 szt.
420 ……… 2 szt.
624 ……… 1 szt.
3 okładki do wpinania kart (rychlovazač) do WM , Noś, pisanie
kolorowe kartki, klej (mały Herkules , klej Kores), tempery, farby wodne, kredki woskowe, cyrkiel, zestaw linijek (trójkąt z „ryską“, linijka 30 cm ),nożyce przebranie do WPl ( + cerata ) i WF ( + buty sportowe do sali i na boisko)
papucie (2 pary – świetlica i szkoła) , ręcznik

Zestaw zeszytów
Klasa IV
523 ……… 10 szt.
520 ……… 3 szt.
524 ……… 2 szt.
624 ……… 1 szt.
okładka do wpinania kart (rychlovazač) do WM
kolorowe kartki, klej (mały Herkules , klej Kores), tempery, farby wodne, kredki woskowe, cyrkiel, zestaw linijek (trójkąt z „ryską“, linijka 30 cm ), nożyce,
suche pastele
przebranie do WPl ( + cerata ) i WF ( + buty sportowe do sali i na boisko)
papucie (2 pary – świetlica i szkoła) , ręcznik

Zestaw zeszytów
Klasa V
523 ……… 6 szt.
520 ……… 3 szt.
524 ……… 2 szt.
624 ……… 1 szt.
okładka do wpinania kart (rychlovazač) do WM
kolorowe kartki, klej (mały Herkules , klej Kores), tempery, farby wodne, kredki woskowe, cyrkiel, zestaw linijek (trójkąt z „ryską“, linijka 30 cm ),nożyce,
suche pastele
przebranie do WPl ( + cerata ) i WF ( + buty sportowe do sali i na boisko)
papucie (2 pary – świetlica i szkoła) , ręcznik

Klasa 6
540…….. 4 szt.
544…….. 4 szt.
524…….. 3 szt.
564……… 1 szt.
644……… 1 szt.
Gruby w kratkę A-5

Klasa 7
540…….. 4 szt.
524………. 5 szt.
544……….. 4 szt.

Klasa 8
540……… 4 szt.
544………. 4 szt.
524……….. 2 szt.
Gruby w kratkę A-4
Cienki w kratkę A-5

Klasa 9
540…………. 4 szt.
544…………. 4 szt.
524…………… 4 szt.
Gruby w kratkę A-4
Cienki w kratkę A-5