Aktualności

Rada Szkoły – Školská rada

 

Szanowni Państwo, Szanowne Grono Pedagogiczne,
chcemy Państwa poinformować o tyn do czego służy Rada Szkoły oraz przynieść nowe informacje o naszej czynności i zachęcić Państwa do współpracy.

Rada Szkoły jest organem, którym na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty § 167 i 168, zarządza każda szkoła podstawowa, szkoła średnia i szkoła wyższa.
Rada Szkoły składa się z przedstawicieli rodziców oraz zarządców.
Przedstawiciele rodziców i pedagogów są wybierani, a zarządcy są mianowani.
W naszej placówce Rada Szkoły składa się z dziewięciu członków.
Rada Szkoły na podstawie przepisów prawnych RC ma dany zakres, w którym powinna działa. Głównym celem jest umożliwienie rodzicom, pedagogom i zastępcą zarządców aktywnie uczestniczyć w działaniu szkoły. Pomimo corocznych omawianych dokumentów typu raport roczny, budżet szkoły oraz głosowania nad zmianami w regulaminie szkoły itp.
Do najważniejszych kompetencji Rady Szkoły należy, podawanie wniosków dyrektorowi szkoły, zarządcom oraz innym organom, które są z tym połączone.
Życzymy sobie, aby naszym zadaniem nie były tylko skargi albo głosowania w sprawie oficjalnych dokumentów, ale głownie chcemy współpracować ze szkołą na codzień i pozytywnie wpływać na długotrwały rozwój szkoły.
Chcemy, Państwa poprosić o współpracę w formie pomysłów, które poprawią działalność szkoły i na które może Rada Szkoły wpłynąć pozytywnie. Prosimy o kontakt: skolskaradagodula@gmail.com
Pomysły można również przekazać osobiście któremukolwiek członkowi Rady Szkolnej albo poprosić o możliwość aktywnego udziału w ramach spotkań rady (jako gość). Jednym z celów Rady Szkoły jest większe zaangażowanie rodziców do aktywnego życia szkoły oraz współpraca z Macierzą Szkolną.
Szkoła jest ważnym partnerem, który mocno wpływa na rozwój i wykształcenie oraz wychowanie naszych dzieci.
Mamy silne i słabe strony, swoje granice, praca szkoły jest też ograniczona przepisami prawnymi, tak samo jak każdy z nas.
Zapraszamy do współpracy.

Rostislav Grim
przewodniczący Rady Szkoły

Vážení rodiče, vážení pedagogové,

vítáme vás na části stránek věnovaných činnosti školské rady naší školy. Rádi bychom vás tímto způsobem informovali o tom, k čemu je školská rada na naší škole zřízena, přinášeli aktuální informace o naší činnosti a tak bychom vás rádi vyzvali ke spolupráci.

Školská rada je orgán, který na základě školského zákona, konkrétně § 167 a 168, zřizuje povinně každá základní, střední a vyšší odborná škola. Rada se skládá ze zástupců rodičů, pedagogů a zřizovatele. Zástupci rodičů a pedagogů jsou voleni, zástupci zřizovatele pak jmenováni. Na naší škole je rada devítičlenná.

Školská rada má zákonem stanovené oblasti, kterými se je povinna zabývat. Hlavním smyslem činnosti je umožnit rodičům, pedagogickým pracovníkům školy a zástupcům zřizovatele podílet se aktivně na správě školy. Mimo každoročního projednávání výroční zprávy, rozpočtu školy, schvalování případných změn školního řádu apod. je jednou z nejdůležitějších kompetencí školské rady podávání podnětů řediteli školy, zřizovateli, případnědalším souvisejícím orgánům.

Rádi bychom, aby naší prací nebylo jen připomínkování a schvalování oficiálních dokumentů, ale v rámci našich pravomocí chceme spolupracovat se školou při jejím každodenním fungování a také pozitivně ovlivňovat dlouhodobý rozvoj školy.

Chtěli bychom Vás tímto požádat o spolupráci, např. formou nápadů, podnětů či připomínek vedoucích ke zlepšení práce školy, kterými by se školská rada mohla zabývat, případně předat dál, ať už pedagogům nebo zřizovateli. Pro tento účel je zřízena e­mailová adresa

skolskaradagodula@gmai.com

Podněty je také možné po dohodě projednat osobně s kterýmkoli členem školské rady, popřípadě požádat o účast na zasedání jako host.

Jedním z cílů nové školské rady je také aktivnější zapojení rodičů a spolupráce se SRPŠ Přivítali bychom návrhy a pomoc dalších aktivních rodičů v této oblasti.

Škola je velmi významným partnerem, který se podílí na rozvoji vzdělání a výchovy našich dětí. Má své silné i slabé stránky, svá omezení, funguje v určitých daných mantinelech zákona a podmínkách jako každý z nás.

Pojďme přispět k jejímu dalšímu rozvoji svým aktivním přístupem.

Rostislav Grim ­ předseda Školské rady
Kompetence školské rady (podle §168 školského zákona)

 1. vyjadřuje se k návrhu školního vzdělávacího programu, k jeho realizaci a k jeho případným změnám
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 3. schvaluje školní řád
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 6. projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům vykonávajícím státní správu ve školství i dalším orgánům státní správy.
 9. a další

Členové Školské rady

 • za pedagogický sbor :

Mgr. Monika Beneš, Mgr. Zdenka Walach ,Halina Smoloń ­ zapisovatel

 • za zřizovatele:

Petr Caletka, Bohuslav Kudláček, Karel Vitásek

 • za rodiče :

MUDr. Stanislav Holesz, ing. Dagmar Kluzová – místopředsedkyně Školské rady

Rostislav Grim – předseda Školské rady

email. skolskaradagodula@gmail.com

Podle školského zákona č.561/2004sb.a na základě voleb ze dne 13. listopadu 2014 do Školské rady Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze v Hnojníku, příspěvková organizace .

Byla zřízená Rada školy . Volby proběhly v souladu s ustanovením volebního řádu bez jakýchkoliv

nesrovnalosti. Členové rady z řad rodičů jsou voleni na dobu určitou od roku 2014 – 2017 s účinností ode dne 13. 11. 2014

Dodaj komentarz